Ajuts per la retirada d'amiant i instal·lacions fotovoltaiques

Ja s'ha obert la convocatòria dels ajuts per la retirada de l'amiant. Aquestes ajudes provenen directament de la Generalitat de Catalunya, i és gestionada per l'Agència Catalana de Residus.

Existeixen dues línies o programes d'ajuts, el primer per a particulars, empreses, administració i comunitats de veïns, i consta d'un pressupost de 10 milions d'euros; el segon, és per edificis que allotgin o hagin allotjat activitat econòmica, amb un pressupost de 40 milions d'euros.

Ambdós programes no són compatibles.

Vegem-ne els detalls.

programa-1-ayudas-ajuts-retirada-de-amianto-d'amiant-fibrociment-particulars-empreses-100%-d'ajut-particulares-empresas

Programa 1: Retirada, transport i gestió dels residus.

Aquesta línia d'ajut és exclusivament per a la retirada d'amiant i cobreix el cost de la retirada, transport i gestió dels residus, amb què el teulat nou no quedaria cobert per aquest ajut.

 • Acció subvencionable: inclou la retirada, transport i gestió dels residus d'amiant.
 • Subvenció: 100% del cost, fins a 30.000€
 • Beneficiaris: persones físiques, jurídiques, públiques o privades i comunitats de veïns.
 • Compaibilitat de la subvenció: És compatible, però han de declarar-se tots els ajuts sol·licitats i obtinguts per la mateixa actuació. No és possible percebre més quantia de la totalitat del cost.
 • Requisits: consulta la normativa.

Queda subjecte a minimis.

Programa 2: Retirada, transport, gestió de residus + nou teulat + instal·lació fotovoltaica

Aquesta línia permet la retirada de l'amiant, la substitució del teulat i la posterior instal·lació fotovoltaica, a través d'un percentatge d'ajut, amb algunes limitacions. Entrem en detall:

Quines actuacions són subvencionables?

 • Retirada, transport i gestió dels residus d'amiant.
 • El nou teulat.
 • La instal·lació fotovoltaica.
 • Elements auxiliars que continguin amiant.

Beneficiaris

El propietari de l'immoble on s'hagi desenvolupat o es desenvolupi activitat econòmica i que continguin elements d'amiant (fibrociment o uralita), ja siguin persones físiques, jurídiques, públiques o privades.

Quantia dels ajuts i limitacions.

Ajut base: 40%

Ajut addicional segons la mida de l'empresa

Petita: +20%
Mitjana: + 10%

Limitacions en la retirada de l'amiant i substitució de la teulada

Cobertes de fins a 49 m2: 2.000 €
Cobertes de 50 - 99 m2: 40 €/m2
Cobertes de 100 - 499 m2: 30 €/m2
Cobertes de 500 - 999 m2: 25 €/m2
Cobertes a partir de 1000 m2: 20 €/m2

Limitacions en la instal·lació de panells solars

El límit es calcula multiplicant el valor limitant pels kWp a instal·lar

Menys de 10 kWp: 534 €/kWp
Entre 10 - 100 kWp: 318€/kWp
Més de 100 kWp: 262 €/kWp

És compatible, però han de declarar-se tots els ajuts sol·licitats i obtinguts per la mateixa actuació. No és possible percebre més quantia de la totalitat del cost.
Ayuda sujeta a Minimis.
Procedimiento de la concesión.
La resolució dels ajuts es durà a terme per concurrència competitiva, és a dir, es valorarà per punts en les següents categories:

Activitats econòmiques

 • Grup A del CCAE: 50 punts.
 • Grup C i G del CCAE: 25 punts.
 • Altres activitats econòmiques del CCAE: 10 punts.

Superfícies d'amiant a retirar

 • Entre 0 i 2.000 m2: 30 punts.
 • De 500 a 999 m2: 20 punts.
 • Superior a 1.000 m2: 10 punts.

Actuació combinada

 • Retirada + substitució total + fotovoltaica: 20 punts.
 • Retirada + substitució total: 10 punts.
 • Retirada d'amiant: 5 punts.


S'acceptaran sol·licituds durant dos mesos, després, s'ordenaran per punts i es resoldran per ordre descendent de punts.

Terminis per la sol·licitud i justificació


El termini comença el dia 25 de maig de 2023 a les 9h, i es tancarà 2 mesos després.
El termini màxim d'execució de les obres és de 24 mesos.
La justificació pot dur-se a terme fins 27 mesos després de la data de resolució.

Altres condicions de la subvenció

 • L'empresa que retira el fibrociment ha d'estar inscrita en el registre d'empreses per risc d'amiant (RERA).
 • L'empresa de destí dels residus ha d'estar inscrita en el registre general de persones gestores de residus de Catalunya. També ha d'estar situada a Catalunya.
 • En els pressupostos ha de constar l'adreça de l'immoble objecte de la subvenció.
 • S'ha de tramitar la documentació de control i seguiment per gestionar els residus de l'amiant segons el decret 93/1999, sobre el procediment de gestió de residus i el Reial Decret 553/2020.
 • Disposar del pla de treball aprovat per l'autoritat laboral del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
 • Les instal·lacions fotovoltaiques han d'ubicar-se en les cobertes afectades.
 • Han de complir-se altres requisits normatius.

Què necessito per fer la sol·licitud?

 • Document acreditatiu de la propietat de l'immoble.
 • Acreditació del CNAE on està inscrita l'activitat econòmica i hi consti l'adreça de l'immoble.
 • Memòria descriptiva del desamiantatge del immoble (ubicació, m2, definició del treball).
 • Fotografies dels elements d'uralita.
 • Pressupost de la retirada de l'amiant, indicant els m2.
 • Pressupost del nou teulat.
 • Pressupost de la instal·lació fotovoltaica, indicant els kWp a instal·lar.
 • Declaració responsable a la condició de PIME, si escau.

Si tens dubtes, podem ajudar-te. Escriu-nos un correu a ajuts@electrofluxe.com o truca'ns al 972 00 61 01.

Contactar