Actualment esteu veient Plan MOVES III

Pla MOVES III

Ajuts MOVES III de l'IDAE i l'ICAEN

Els ajuts del programa MOVES III (de 2021) segons la base reguladora del 13 d’abril (RD266/2021).

S'obre la convocatòria a partir del 2 d'octubre de 2021.

Aquests ajuts compten a Espanya amb un total de 400 milions d'euros, 65,5 milions d’euros per a Catalunya i es finança amb els fons Europeus Next Generation EU, a través de l’ICAEN a Catalunya.

La data per la compra i actuacions és el 10 d’abril de 2021 i fins al 31 de desembre de 2023 o fins que s’acabin els fons..

Aquest ajut està dedicat com a incentiu a la mobilitat eficient i sostenible 2021, i està previst per dos tipus d’actuacions:

 1. Compra de vehicles elèctrics endollables i de pila d’hidrogen.
 2. Instal·lació de punts de recàrrega per vehicles elèctrics.

Hi hauran dades que només es podran comprovar després de l’atorgament de l’ajut, per tant, assegureu-vos que compliu amb totes les condicions abans de començar, si no se us podrà retirar l’ajut.

Aquest ajut és major al pla MOVES II, i es podrà renunciar en favor del MOVES III, però no són compatibles per la mateixa actuació, i sempre que la compra o instal·lació es faci amb data posterior al 10 d’abril de 2021.

Quins són els requisits per als ajuts MOVES III?

 • Autònoms o persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques i hauran d’estar donats d’alta.
 • Les persones físiques majors d’edat.
 • Les comunitats de propietaris.
 • Les persones jurídiques, administracions, entitats locals i sector públic institucional. Amb limitacions.

Modalitat 1: Ajuts per a compra de vehicle elèctric i de pila d’hidrògen:

Quins vehicles son vàlids per l’ajut?

Per a l’adquisició directa, leasing o renting per a vehicles elèctrics o de pila de combustible

 • Turismes (M1), furgonetes (N1) I motos (L1), nous i matriculats per primera vegada a Espanya (excepte els vehicles de renting).
 • Vehicles de demostració, de màxim 9 mesos de la primera matriculació i la primera de les dues dates: la data de sol·licitud d’ajut o data de la factura. Amb una limitació per punt de venda o concessionari.
 • El vehicle ha de figurar a la base de dades de vehicles de l’IDEA pel programa MOVES 3. Pots registrar-lo aquí.
 • Cost màxim dels vehicles turisme de 45.000€ (sense IVA) I de 53.000€ per vehicles de 8 o 9 places.
 • El fabricant haurà d’aplicar un descompte de com a mínim 1.000€ pel programa MOVES III, abans de l’IVA.

Pots consultar els vehicles que son elegibles aquí.

Quins ajuts s’atorgaran?

L'import de l’ajut per persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i entitats sense activitat econòmica és el següent:

Tipus vehicle

Categoria

Autonomia (km)

Preu màx. (sense IVA)

Ajut (€)

 

Sense desballestament

Amb desballestament

 

Pila de combustible: FCV i FCHV

 

 

M1

 

4.500€

7.000€

 

PHEV, REEV i BEV

Major o igual a 30 i fins a 90

45.000€ o 53.000€ per a BEV de 8 o 9 places

2.500€

 

5.000€

 

4.500€

7.000€

 

Major o igual a 90

 

PHEV, REEV, BEV i pila de combustible

 N1

Major o igual a 30

 

7.000€

9.000€

 

BEV

L6e

 

1.400€

1.600€

 

L7e

1.800€

2.000€

 

L3e, L4e, L5e, amb P 3 kW

Major o igual a 70 kW

10.000€

1.100€

1.300€

 

L'import de l’ajut per persones jurídiques i entitats amb activitat econòmica és:

Tipus vehicle

Categoria

Autonomia (km)

Preu màx. (sense IVA)

Ajut (€)

Sense desballestament

Amb desballestament

PIME

Gran Empresa

PIME

Gran Empresa

Pila de combustible: FCV i FCHV

M1

 

2.900€

2.200€

4.000€

3.000€

PHEV, REEV i BEV

Major o igual a 30 i menor de 90

45.000€ o 53.000€ per a BEV de 8 o 9 places

1.700€

1.600€

2.300€

2.200€

Major o igual a 90

2.900€

2.200€

4.000€

3.000€

PHEV, REEV, BEV i pila de combustible

N1

Major o igual a 30

3.600€

2.900€

5.000€

4.000€

L6e

 

800€

1.000€

L7e

1.200€

1.500€

L3e, L4e, L5e, P ≥ 3kW

Major o igual a 70 kW

10.000€

750€

700€

950€

900€

Existeixen ajuts addicionals per a la compra de motos, cotxes i furgonetes elèctriques?

Si, amb un increment del 10% per:

 • Turismes (M1) sempre que:
  • Els destinataris siguin persones físiques amb discapacitat o mobilitat reduïda, sempre que adaptin el vehicle per a la conducció.
  • Ús de taxi.
  • Serveis de vehicle de transport amb conductor o VTC.
 •  Furgonetes (N1)
  • Per professionals autònoms i persones amb mobilitat reduïda, sempre que adaptin el vehicle per a la conducció.
  • Habitants de municipis de menys de 5.000 habitants.
   Cal acreditar l’empadronament i el mantinguin un mínim de 2 anys des de la data de registre de la sol·licitud.

Els ajuts anteriors no son acumulables entre si.

 • Desballestament d’un vehicle antic (mínim 7 anys):
  • Per la compra d’un turisme (M1) o furgoneta (N1), es pot desballestar un turisme o furgoneta.
  • Per la compra d’una motocicleta (L1) es pot desballestar un turisme, furgoneta o moto.
  • El vehicle ha d’estar en nom de beneficiari des dels darrers 12 mesos (DGT).

Modalitat 2: Ajuts per a la instal·lació de punts de recàrrega per vehicles elèctrics

Quina infraestructura de recàrrega de VE és vàlida per l’ajut?

Sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en modalitat d’adquisició directa.

 • Recàrrega vinculada, amb potencia fins a 7kW.
 • Recàrrega convencional, d’entre 7 i 15 kW de potencia.
 • Recàrrega semi-ràpida, d’entre 15 i 40 kW de potencia.
 • Recàrrega ràpida, d’entre 40 i 100 kW de potencia.
 • Recàrrega ultra-ràpida, per potències a partir de 100 kW.

Quins ajuts s’atorgaran?

Recepor de l’ajut

Ajut (% del cost subvencionable)

General

Municipis <5.000 habitants

Autònoms, particulars, comunitats de propietaris i administració

 70%

 80%

Empreses amb recàrrega privada o potència <50 kW ≥50 kW

35% Gran empresa

45% Mitjana empresa

55% Petita empresa

 

Gran empresa

50% Mediana empresa

60% Petita empresa

Empreses amb recàrrega privada o potència <50 kW

 

30%

40%

Màxim 5.000€ en el cas de persones físiques. Import màxim de 800.000€ per expedient.
Un mateix destinatari no pot rebre més de 2,5M € en tota la vigència de la convocatòria.

Quin ús podrà tenir el punt de recàrrega?

 • Ús privat en sector residencial, inclosos els habitatges unifamiliars.
 • Ús públic en sector no residencial (apartaments públics, hotels, etc.)
 • Ús privat en zones d’estacionament d’empreses privades i publiques (flota pròpia).
 • Ús públic en zones d’estacionament d’empreses privades i publiques (treballadors i clients).
 • Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans.
 • Ús públic en xarxa de carreteres, sent d’especial interès la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i benzineres.

En cas de comunitats de propietaris, serà subvencionable les canalitzacions per la preinstal·lació elèctrica i servei de comunicacions (internet, 3G, etc.) per una recàrrega intel·ligent.

Quins costos son subvencionables?

 • Projecte.
 • Obra civil.
 • Enginyeria i direcció d'obra.
 • Instal·lació o actualització de qualsevol element elèctric (inclòs el transformador).
 • Treballs a la xarxa de distribució, centres de seccionament i transformació i escomesa de mitja tensió, necessaris per a connectar la infraestructura de recàrrega.
 • Adequació de terrenys o carreteres.
 • Costos d’instal·lació.
 • Costos per permisos relacionats i necessaris.
 • Cablejat fins al punt de connexió del vehicle.
 • Punt de recàrrega.
 • Sistema de pagament integrat a l’estació de recàrrega.
 • Senyalització i sistema de gestió, control i seguretat.
 • Els costos de la unitat de producció renovable o emmagatzematge local per generar o emmagatzemar l’energia elèctrica. Si existís, seran elegibles únicament si estan exclusivament dedicats al punt de recàrrega i es poden considerar part de l’estació de recàrrega.

En el cas dels aparcaments comunitaris en edificis existents en règim de propietat horitzontal:

 • Preinstal·lació elèctrica.
 • Conducció principal per les zones comunitàries de tubs, canaleres, safates, etc., que permeti i faci possible la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega ubicades a les places d’aparcament.
 • Sistemes de gestió de la càrrega dels vehicles elèctrics, així com instal·lacions de telecomunicacions, internet, 3G, 4G o sistemes similars que permetin garantir una càrrega de vehicles intel·ligent que minimitzi les necessitats d’un augment de la potencia elèctrica contractada.

Terminis per sol·licitar, executar i justificar l’ajut del pla MOVES III

Pots sol·licitar l’ajut fins al 31 de desembre de 2023 o fins que s’esgoti el pressupost.

La resolució des la presentació de la sol·licitud d’un màxim de 6 mesos.

Des la notificació de la concessió de l’ajut, tens 12 mesos per la compra i/o instal·lació i la justificació posterior.

Es cobrarà l’ajut un cop validada la justificació, si tot és correcte.

Recordeu que des d’Electrofluxe podem sol·licitar i gestionar la vostra sol·licitud de l'ajut, contacteu-nos, estarem encantats d’ajudar.

Com puc demanar els ajuts MOVES III?

Pots sol·licitar-ho aquí. Per poder presentar necessitaràs signatura o certificat digital, que pots demanar aquí.

Quant costa un punt de recàrrega?