Ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis PREE (ICAEN)

Els ajuts a la Rehabilitació energètica d’edificis del Programa de Rehabilitació Energètica d’Edificis o PREE va ser aprovat el passat 4 d’agost mitjançant RD 737/2020, amb un total de 43,8 milions d’euros. I es finança amb els fons Europeus FEDER, a través de l’ICAEN a Catalunya.

La data límit de presentació de sol·licituds és el 31 de juliol de 2021 o fins que s’acabin els fons.

Aquest ajut està destinat a la rehabilitació energètica d’edificis de construccions prèvies a 2007, i està previst per dos tipus d’edificis:

A. Edificis sencers, comunitats de veïns i edificis unifamiliars, amb una dotació pressupostària inicial de 33,8 M€.
B. Parts d’edificis o diversos habitatges, amb un pressupost inicial de 10 M€.

Aquests ajuts estan pensats per una millora energètica dels edificis o habitatges, per tant és indispensable tenir o preparar un estudi de qualificació energètica de l’edifici o habitatge previ a la sol·licitud de l’ajut.

Es comprovarà a través de tota la documentació que es compleixin les justificacions que es van al·legar abans de començar les obres, per tant és molt important documentar tot el procés i no contractar ni començar res abans de sol·licitar l’ajut.

Quins són els requisits pels ajuts a la rehabilitació energètica?

 • Justificar una millora d’una lletra en la qualificació energètica d’emissions o un mínim del 20% d’estalvi energètic.
 • Estalvi energètic de com a mínim un 10% respecte abans de la rehabilitació (comparativa).
 • Cost elegible per a la subvenció de com a mínim 10.000 € sense IVA.

No s’admetran edificis de nova construcció, ampliacions i/o canvis d’ús.

Quins tipus de millores són elegibles per a demanar els ajuts?

T1. Millora energètica de l’envolupant tèrmica: reduir la demanda energètica en calefacció i climatització.

T2. Millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables en instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i ACS.

T2.1. Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica.

T2.2. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.

T2.3. Substitució d’energia convencional per biomassa.

T2.4. Millora d’eficiència energètica dels subsistemes de generació no inclosos en 2.1 a 2.3.

T2.5. Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.

T3. Millora de les instal·lacions d’il·luminació.

Hi ha ajuts addicionals?

Si, poden ser per Criteri social, eficiència energètica o actuació integrada.

CRITERI SOCIAL (cal complir mínim 1)

 • Edificis d’habitatge que hagin estat qualificats sota algun règim de protecció pública.
 • Edificis d’habitatges situats en les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals (Pla d’habitatge 2018-2020) publicat al RD 106/2018.
 • Consumidors que tinguin concedit el bo social.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (cal complir mínim 1)

 • Elevar la qualificació energètica de l’edifici a una classe energètica A o B en l’escala de CO2.
 • Incrementar en 2 lletres la qualificació energètica d’abans de la rehabilitació, segons el RD 235/2013.

ACTUACIÓ INTEGRADA (s’haurien de complir 2 o més)

 1. Habitatge:
  - Disminució mínima del 30% de la demanda global en calefacció i refrigeració (Tipologia 1).
  - Substitució del 60% de la potència de generació tèrmica (Tipologia 2.2 a 2.4).
  - Cobrir un mínim del 30% de la demanda de ACS o de la calefacció i/o refrigeració (Tipologia 2.1).
 2. Altres usos diferents a l’habitatge:
  - Disminució mínima de la demanda global en calefacció i refrigeració (Tipologia 1).
  - Renovació de més de 25% de la superfície d’il·luminació (Tipologia 3).

Pot substituir una de les tipologies d'actuació 2 o 3 de l'actuació integrada:
Instal·lació solar fotovoltaica o de otra tecnología renovable de generación eléctrica con o sin acumulación destinada al autoconsumo, cuando la potencia instalada sea como mínimo del 10% de la potencia contratada. El coste de esta instalación no será coste elegible, sólo contará a efectos de la bonificación de actuación integrada.

Quina serà la quantia de l’ajut de base?

A. Edificis sencers, comunitats de veïns i edificis unifamiliars.
B. Parts d'edificis o diversos habitatges.

Vols saber-ne més? Aquí tens una guia pel càlcul de la quantia dels ajuts.

 

Quina serà la quantia de l’ajut de base?

Tipologia 1: Millora de l’eficiència energètica a l’envolupant tèrmica

Reduir la demanda energètica en calefacció i climatització d’edificis.

Quantia màxima en bloc d’ús habitatge: 6.000 €.

 

Tipologia 2: Millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables en instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i ACS

2.1. Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica

Ayudas-para-la-rehabilitación-energética-tipología-2-substitución-de-energía-convencional-por-energía-solar-térmica-fondos-FEDER-ICAEN-gencat-cataluña

2.2. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica

Ayudas-a-la-rehabilitación-energética-tipologia-2.1.-sustitución-de-energía-convencional-por-energía-geotérmica-fondos-FEDER-ICAEN-gencat-cataluña

2.3. Substitució d’energia convencional per biomassa

Ayudas-para.la-rehabilitación-energética-tipología-2.3-sustitución-de-energía-convencional-por-biomasa-fondos-FEDER-ICAEN-gencat-cataluña

2.4. Millora d’eficiència energètica dels subsistemes de generació no inclosos en 2.1 a 2.3

Ayudas-para-la-rehabilitación-energética-tipologia-2.4-Mejora-de-la-eficiencia-energética-de-los-subsistemas-de-generación-no-incluidos-en-las-tipologias-2.1-y-2.3-fondos-FEDER-ICAEN-genat-cataluña

2.5. Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques

Ayudas-para-la-rehabilitación-energética-tipología-2.5-Mejora-de-la-eficiencia-energética-de-los-subsistemas-de-distribución-regulación-control-y-emisión-de-las-instalaciones-térmicas-fondos-FEDER-ICAEN-gencat-cataluña-PREE

3. Millora de les instal·lacions d’il·luminació

Ayudas-para-la-rehabilitación-energética-tipología-3-mejora-de-las-instalaciones-de-iluminación-fondos-FEDER-ICAEN-gencat-cataluña-PREE

 

Pots accedir a la calculadora des aquí.

Quins costos compten per demanar els ajuts? (costos elegibles)

 • Honoraris de professionals per a l’elaboració, pel tècnic competent, del certificat d’eficiència energètica previst al RD 235/2013.
 • Cost de gestió de l’ajuda (màxim 4% de l’import de l’ajuda i un límit de 3.000€).
 • Cost de la redacció dels projectes tècnics relacionats amb les tipologies d’actuació objecte d’ajuda.
 • Costos de la direcció facultativa de les obres.
 • Costos d’execució de les obres i instal·lacions.
 • Inversió en equips.
 • Costos d’execució de la instal·lació, obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries.
 • Costos de redacció d’informes i altra documentació requerida per a la justificació d’aquestes ajudes (màxim 7% de l’import de l’ajuda i un límit de 7.000€).
 • Altres qüestions específiques de cada tipologia d’actuació.

Costos elegibles per a T2.1:

 • Instal·lacions noves, rehabilitacions i/o ampliacions d’instal·lacions existents si suposen uns substitució i/o increment de la potència solar en edificis existents.
 • Instal·lacions que donin servei a una xarxa de climatització urbana.

Costos elegibles per a T2.4:

 • Aerotèrmia i hidrotèrmia d’alta eficiència energètica que impliquin la substitució d’equips de generació tèrmica existents.
 • Sistemes de ventilació natural i forçada.
 • Sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor.
 • Sistemes que utilitzin tècniques evaporatives.

Costos elegibles per a 2.5:

 • Sistemes de distribució, regulació i control, elements terminals, sistemes de gestió telemàtica d’ACS, aixetes per al control i gestió de l’ACS en el punt de consum, vàlvules termostàtiques mecàniques o electròniques per a la regulació de l’aportació de calor als emissors.
 • Sistemes de monitoratge del consum d’energia en temps real.

Costos elegibles per a T3:

 • Lluminàries, llums i equip: lluminàries de major rendiment, llums de major eficiència i reactàncies electròniques regulables.
 • Sistemes de control local o remot d’encesa i regulació del nivell d’il·luminació.
 • Canvi de sistema d’il·luminació: reubicació dels punts de llum.
 • Sistemes de monitoratge.

NO S’INCLOURAN llicències, taxes, impostos o tributs, excepte l’IVA quan no es pugui repercutir.

Son compatibles aquests ajuts?

Estas ayudas pueden ser compatibles con otras, con la misma finalidad, siempre que no se supere el coste de la actividad subvencionada y se cumplan las dos  siguientes condiciones:

 • No se superin els límits establerts de forma acumulada pel reglament UE 651/2014, per a aquells beneficiaris que siguin empreses o desenvolupin una activitat comercial o mercantil.
 • Que els altres ajuts atorgats per les administracions no comptin amb cofinançament de Fons Europeus.

Terminis per sol·licitar, executar i justificar l’ajut a la rehabilitació energètica

Pots sol·licitar l’ajut fins al 31 de juliol de 2021 o fins que s’esgoti el pressupost.

L’ICAEN s’ha marcat un temps de resposta màxim de 6 mesos.

Des la notificació de la concessió de l’ajut, tens 18 mesos per l’execució de les obres.

Un cop realitzades les obres tens 3 mesos per justificar el compliment de les condicions de la sol·licitud de l’ajut.

Les empreses poden sol·licitar l'ajut per a la rehabilitació energètica?

Si, però tenint en compte una sèrie de limitacions segons la tipologia de rehabilitació energètica de l’edifici i la mida de l’empresa.

Ayudas-a-para-la-rehabilitación-energética-de-las-empresas-PREE-ICAEN-Fondos-FEDER-Pymes-Grandes-empresas-medianas-limitaciones

També hi ha un ajut específic per la indústria, podeu consultar-lo aquí.

 

Recordeu que des d’Electrofluxe us podem informar, contacteu-nos, estarem encantats d’ajudar.


Per a més informació, et recomanem que visitis:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/ICAEN-Programa-de-ayudas-a-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios-PREE/

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/ICAEN-Programa-de-ayudas-a-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios-PREE/documentacio-guies-i-models/

Contactar